Vad kostar sjukskrivningarna ditt företag?

Hur mycket kostar sjukskrivningarna ditt företag?

Forskning visar en stor skillnad mellan företag som har en ordentligt utarbetad rehabpolicy med väl fungerande rutiner, jämfört med de som saknar detta. Den största skillnaden ligger i antalet sjukskrivningar samt sjukskrivningarnas längd. Detta betyder både minskade kostnader för företagen och bibehållen produktionsnivå.

En årlig satsning på 2.000:- per anställd går jämt upp om något av följande uppnås.

 • Korttidsfrånvaron minskar med en (1) dag per år och anställd
 • En rehabilitering per 50 anställda undviks
 • En ökning av effektiviteten på arbetet med 1%

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt.

 • Får ni tio dagars färre kort sjukfrånvaro tjänar ni in en månadslön.
 • En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.
 • En nyrekrytering kostar ungefär 140 000 kronor inklusive introduktion (exemplet avser en verkstadsarbetare).
 • En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag.
 • I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar / år.
 • För ett företag med 20 anställda blir den totala kostnaden för detta 350 000:-
 • Oavsett om det är arbetsmiljön eller den anställdes livsstil som orsakat sjukskrivning har arbetsgivaren ett rehabansvar.
 • En rehabilitering beräknas kosta minst 100 000, för enbart själva rehab.

Exempel: Så mycket kan kostnaderna för sjukskrivning minskas.

Exemplet är uträknat på ett företag med 35 anställda med en medellön på 22.000 kronor i månaden, där sjukfrånvaron sänks från sex till fem procent.

Dag 1 Dag 2-14 Dag 15-90 Dag 91-180
Frånvarokostnad per anställd, per timme.

68,00 kr

225,00 kr

39,00 kr

24,00 kr

Frånvarokostnad per anställd, per dag.

541,00 kr

1799,00 kr

312,00 kr

189,00 kr

Merkostnad för ersättare per dag.

1123,00 kr

1123,00 kr

1123,00 kr

Total kostnad inklusive ersättare.

1664,00 kr

2923,00 kr

1435,00 kr

Att arbeta in kostnaden i timmar för en frånvarotimme i

förhållande till vinstmarginal.

5t

17t

Frånvarokostnad totalt per år.

536106,00 kr

Antalet heltidstjänster per år som är frånvarande vid 6 procents sjukskrivning.

2

Om frånvaron sänks från 6 till 5 procent blir besparingen.

89352,00 kr

Statistikkälla: Previa